Trang chủ » Kế hoạch hoạt động tháng 8/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Kế hoạch hoạt động tháng 8/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

Số: 110/2021/TB-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nộingày 26 tháng 7 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 – Nhiệm kỳ III (2018-2022)

Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 8 năm 2021 như sau:

1. Báo cáo công tác kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng gửi Bộ Tài chính (Vụ Thi đua khen thưởng).

2. Đăng trên Báo Xây dựng, Website của Hội bài viết của Chủ tịch Hội về “Giá nước sạch, những đổi mới trong phương pháp định giá” theo yêu cầu của Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

3. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

3.1. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K118 học theo hình thức học Online. (từ 18/7/2021- 4/9/2021)

3.2. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K119, K120 học theo hình thức học Online, khóa học dành riêng cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), (K119 khai giảng ngày 8/7/2021 kết thúc 7/8/2021), (K120 khai giảng ngày 8/7/2021-kết thúc 14/8/2021)

3.3. Khai giảng 02 lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm giá K121, K122 khai giảng ngày 10/8/2021 học theo hình thức học Online, khóa học dành riêng cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

3.4. Xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức thẩm định giá cho các thẩm định viên tiếp theo trong năm 2021 (dự kiến khai giảng vào tháng 8).

4. Trình hồ sơ đề nghị Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Bộ quản lý cấp phép xuất bản Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” cơ quan ngôn luận của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

5. Giải quyết các công việc thường xuyên.

Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+Văn phòng đôn đốc thực hiện

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa