Trang chủ » THÔNG BÁO HOÃN: 2 lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên tại trong tháng 5/2021

THÔNG BÁO HOÃN: 2 lớp cập nhật kiến thức cho thẩm định viên tại trong tháng 5/2021

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

——-o0o—-

 

Số: 76 /2021/TB/HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

 

     Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Tạm hoãn lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá trong tháng 5/2021

 tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Công văn số 3184/BTC-QLG ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2021 cho các thẩm định viên về giá; Trong đó yêu cầu: “Hiện nay dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát… Các đơn vị được phép cập nhật kiến thức thẩm định giá không thực hiện cập nhật kiến thức bằng hình thức Online (Trừ trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp);

Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có các Thông báo: số 52/2021/TB-HTĐGVN ngày 31/3/2021, số 60/2021/TB-HTĐGVN ngày 8/4/2021, số 69/2021/TB-HTĐGVN ngày 27/4/2021, số 70/2021/TB-HTĐGVN ngày 27/4/2021 về kế hoạch tổ chức các lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá theo hình thức trực tiếp tập trung.

Tuy nhiên, do hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại và đang diễn biến phức tạp nên Hội cần phải chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về hình thức cập nhật kiến thức phù hợp với thực tế. Vì vậy:

Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định trước mắt tạm thời hoãn tổ chức 02 lớp cập nhật kiến thức trong tháng 5/2021 mà Hội đã thông báo, gồm:

– Lớp CN2021.03 tại TP Hà Nội từ ngày 21/5/2021 đến 23/5/2021

– Lớp CN2021.02 tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 14/5/2021 đến 16/5/2021

– Hội Thẩm định giá Việt Nam mong được sự chia sẻ của học viên và vui lòng chờ thông báo mới của Hội.

         

Nơi nhận:

Cục QLG (b/c)

Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG, các TĐV về giá đã đăng ký học, qua email, links, điện thoại, Fax…

Website

Lưu VT

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )