PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG:

  • Hội viên là trọng tâm, công tác chăm sóc hỗ trợ Hội viên được đặt lên hàng đầu. TẬP HỢP – ĐOÀN KẾT – HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN là Slogan của công tác đối nội – đối ngoại, được thể hiện qua các hoạt động của CLB như:
  • Tổ chức, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho Hội viên, các tổ chức tài chính liên quan, doanh nghiệp bằng chương trình: Hội thảo, tọa đàm, giao lưu, tư vấn; mở các chuyên mục, chuyên đề, chính sách mới; bản tin, thông tin của tổ chức / cá nhân.
  • Tổ chức các chương trình xúc tiến, giao thương giữa các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để Hội viên có thêm nhiều cơ hội kinh doanh, bổ sung kiến thức, cơ hội việc làm, hợp tác, đầu tư mới, tìm kiếm nhân tài, mở rộng thị trường.
  • Tổ chức các chương trình ưu đãi hội viên nhằm tăng cường kết nối trong cộng động nghề Thẩm định giá.
  • Thông tin liên lạc thường xuyên với Hội viên thông qua Website, Email,…
  • Khen thưởng hội viên tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp công sức, ý kiến, trí tuệ trong các hoạt động, xây dựng CLB vững mạnh.