Trang chủ » Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

Số: 84/2021/TB-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nộingày 1 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 – Nhiệm kỳ III (2018-2022)

Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 6 năm 2021 như sau:

1.Công tác hỗ trợ hội viên: Tiếp tục phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá cho các đơn vị hội viên.

2. Có Văn bản góp ý với Bộ Công Thương về sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về việc kinh doanh xăng dầu.

3. Xây dựng Đề án trình Ban Văn hóa tư tưởng Trung ương – Bộ Thông tin và truyền thông xin phát hành Tạp chí Điện tử nhịp sống và thị trường của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

4.Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

4.1Tổ chức kiểm tra kiến thức kết thúc khóa học K115 đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

4.2. Tiếp tục theo dõi và Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho Sở giao dịch 1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

4.3. Tiếp tục hợp tác với Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực VCB để xây dựng kế hoạch triển khai mở các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tiếp theo cho cán bộ, nhân viên ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -Vietcombank

4.4. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K116 học theo hình thức học Online (khai giảng ngày 29/5/2021).

4.5.Tiếp tục theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K118 tại Kiên Giang.

4.6. Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chuyên ngành nghiệp vụ thẩm định giá K119 cho cán bộ, nhân viên cho Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Bắc Ninh.

4.7.Theo dõi đôn đốc và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mở lớp đào tạo chuyên đề Bất động sản và máy móc thiết bị (Không cấp chứng chỉ) cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV

5. Giải quyết các công việc thường xuyên.

Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 Nơi nhận:

 

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa