Trang chủ » Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

——-***——-

Số: 156/2021/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

———————-

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

               – Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội;

– Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 1121/2013/QĐ-BNV ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 535/GP-BTTTT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”cho Hội Thẩm định giá Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số 154/2021/QĐ-HTĐGVN ngày 15/9/2021 của Chủ tịch Hội về việc Quyết định thành lập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”;

– Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-HTĐGVN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên làm việc tại Hội Thẩm định giá Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hào – Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Việt Nam làm Tổng biên tập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Tổng biên tập Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường” Nguyễn Thế Hào thực hiện theo quy định của Luật Báo chí, Giấy phép hoạt động, Quy chế và tổ chức hoạt động của Tạp chí, Điều lệ và các Quy chế của Hội Thẩm định giá Việt Nam

           Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

           Điều 4: Ông Nguyễn Thế Hào,Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”, Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

  

          Nơi nhận :

– Như Điều 4

– Cục Báo chí-Bộ Thông tin và Truyền thông

« để báo cáo »

– Vụ Tổ chức Phi Chính phủ- Bộ Nội vụ

– Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

– Các thành viên Ban Chấp hành Hội

– Các đơn vị hội viên

– Đăng Website

– Lưu VP

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Thỏa

Nguồn: Văn phòng Hội