Trang chủ » Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

Số:  162 /2021/TB-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 Hà Nộingày 26 tháng năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 – Nhiệm kỳ III (2018-2022)

Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 10 năm 2021 như sau:

1. Tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí điện tử “Nhịp sống Thị trường”.

2. Tham dự Hội thảo Tuần lễ Nước Việt Nam – Úc do Hội Cấp thoát Nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Nước của Úc tổ chức (theo hình thức Hội thảo trực tuyến), Hội thảo về cổ phần hóa các doanh nghiệp cấp nước, định hướng tương lai.

3. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

3.1. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K123 học theo hình thức học Online. (từ 25/9/2021- 13/11/2021)

3.2. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá CNKT05 (từ ngày 8/10/2021-10/10/2021).

4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+Văn phòng đôn đốc thực hiện

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )