Trang chủ » Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 3/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 3/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

Số:   28 /2021/TB-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

   Hà Nộingày 1  tháng 3  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 – Nhiệm kỳ III (2018-2022)

        Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 3 năm 2021 như sau:

        1. Thông báo kế hoạch Hoạt động năm 2021 của các Ban: Ban Pháp chế và Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá thuộc Hội thẩm định giá Việt Nam.

        2. Đề tài cấp Bộ: Bộ Tài chính “ Đạo đức hành nghề trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá thực trạng và giải pháp” của Chủ tịch Hội.

        3. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:

                3.1. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K113 theo hình thức online (khóa học từ ngày 21/3/2021- 9/5/2021)

                3.2. Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá K114 theo hình thức học trực tiếp cho cán bộ, nhân viên Công ty Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (khóa học từ ngày 3/3/2021- 8/4/2021)

                3.3. Kết thúc và kiểm tra cuối khóa 02 lớp đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Lịch kiểm tra cuối khóa vào ngày 20/3/2021.

        4. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận 

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa