Trang chủ » QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn trực thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

———————-

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

– Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

– Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

– Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 5/3/2019 của Chủ tịch Hội TĐGVN về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn;

– Theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn và Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn và Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

XEM ĐẦY ĐỦ ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ THẨM ĐỊNH GIÁ SÀI GÒN