DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM
CÂU LẠC BỘ THẨM ĐỊNH GIÁ SÀI GÒN
(Nhiệm kỳ 2019-2021)
(Danh sách kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 5/3/2019 của Chủ tịch Hội TĐGVN về việc thành lập Câu lạc bộ Thẩm định giá Sài Gòn)

Nguồn Hội Thẩm Định Giá Việt Nam – http://www.vva.org.vn/Resource.aspx?Id=208